Rubenstein Fellow Nathan Bruschi at the White House